Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ELIXIA.PL


I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.elixia.pl

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest działalność gospodarcza pod pod nazwą Lechit Filip Topolski z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270/10 piętro, kod pocztowy 90-360, NIP: 529 17 66 978, dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: telefon 690 633 655, adres poczty elektronicznej e-mail: info@elixia.pl

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a działalnością zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.


II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1.Strona – serwis internetowy www.elixia.pl

2.Sklep Internetowy – prowadzony przez Firmę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

3.Towar– produkt oferowany Klientowi przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

4.Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

5.Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6.Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Firmę;

7.Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

8.TPAY.COM System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań  NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357  Kapitał zakładowy: 4.798.500,00 PLN wpłacony w całości.III. WYMOGI TECHNICZNE

1.W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

2.Firme nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3.Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres e-mail.

4.W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

5.Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

6.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.


IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1.Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2.Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

 1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,
 3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
 4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Firme może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Firme może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

7.Firme nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu e-mail) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.


V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1.Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2.Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firme prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3.Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4.Towary oferowane przez Firmę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Firmę we wszelkich formach sprzedaży.

5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

6.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres e-mail. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres e-mail info@elixia.pl lub pod nr telefonu 799 246 407 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.

8.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności zestaw) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

9.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Firma nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Firma może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Firmy.

10.Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Firmie oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail info@elixia.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

11.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

12.Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

13.Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

14.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Firmę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Firmę opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia)na adres wskazany w Zamówieniu.


VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1.Ceny Towarów oferowanych przez Firmę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2.Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3.Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

4.Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1.W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

1)płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, Master CardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego Tpay, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Tpay.

2)„płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego Tpay, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Tpay.

3)przelew zwykły na rachunek bankowy Firmy

Dane konta Bankowego:

4)płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

2.Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Firma wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Firma uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.

3.W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.

4.Płatność uznaje się za dokonaną:

 1. po autoryzowaniu Płatności przez Tpay, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);
 2. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);
 3. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.

5.Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem Tpay.

 1. płatności kartą (ust. 1 pkt 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

 1. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

W przypadku dokonywania przelewu Tpay Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Firma (zgodnie z definicją w części II pkt 1 regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości e-mail przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

2.Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: Tymienieckiego 25d m61 Łódź 90-350, względnie na adres e-mail info@elixia.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.

4.Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

5.Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).


IX. REKLAMACJE

1.Firma ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Firmy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu przepisów kodeksu cywilnego.

2.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego  pocztą na adres:


Adres: Tymienieckiego 25D M61 Łódź 90-350

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

3.Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

4.Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji.

5.Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Firmy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Firmy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Firma rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym, czystym i nie używanym.

6.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Firmę:

 1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
 2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
 3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

7.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

X. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1.Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza o odstąpienie od transakcji. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

Adres: Tymienieckiego 25D M61 Łódź 90-350

2.Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Firmy opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (paragon) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

4.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Firma obciążaja Klienta.

5.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Firmie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Firmą.

2.Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Firma sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Firmę) uprzedził Firmę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres e-mail info@elixia.pl).

3.Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Firmę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4.Spory pomiędzy Klientem a Firmą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Firmę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Firmę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Firmę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2017 roku.

Polityka prywatności/RODO dot. portalu www.elixia.pl należącego do firmy LECHIT Filip Topolski

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.elixia.pl
2. Właścicielem i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma LECHIT Filip Topolski Piotrkowska 270, kod pocztowy 90-361, NIP: 529 17 66 978

3. Dane osobowe zbierane przez LECHIT Filip Topolski za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość pod adres e-mail: info@elixia.pl

Dane są zbierane i przetwarzane w przypadku:
1. Złożenia zamówienia na stronie www.elixia.pl w celu zrealizowania umowy sprzedaży (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży; art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Założenia konta na stronie www.elixia.pl w celu utworzenia indywidualnego konta z możliwością zarządzania nim przez Klienta (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta; art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. Skorzystania z usługi zamieść opinię, do której Klient ma dostęp po założeniu konta na stronie www.elixia.pl, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię; art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane, które są udostępniane dobrowolnie i służą do wykonania w/w usług/umów to:
W przypadku złożenia zamówienia: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, państwo, kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania/lokalu. W przypadku przedsiębiorców dane te rozszerzone są o nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz numer NIP.
W przypadku założenia konta: Imię i nazwisko, adres e-mail. Hasło jest ustalane indywidualnie przez Klienta i może on je zmienić w dowolnej chwili.
Podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić wykonanie usługi lub zrealizowanie umowy sprzedaży.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie www.elixia.pl. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Podczas korzystania ze strony www.elixia.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Realizacji zamówienia złożonego na stronie www.elixia.pl, przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
2. Kierowanie do Klienta treści marketingowych, na które wyraził zgodę. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes, który polega na przesyłaniu treści marketingowych w okresie świadczenia usług drogą elektroniczną, lub innymi sposobami na które Klient wyrazi zgodę.
3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie LECHIT Filip Topolski z zakresu przepisów podatkowych oraz rachunkowości.
4. W celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane osobowe mogą (nie muszą) być przetwarzane przez:
1. Osoby zatrudnione w Firmie LECHIT Filip Topolski – w celu realizacji zamówień
2. Podmioty świadczące Firmie usługi księgowe, marketingowe, hosingowe – w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
3. Firmy kurierskie – w celu zrealizowania dostawy do Klienta
4. Organy uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system TPAY, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-808), przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.
Firma LECHIT Filip Topolski nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do Państw i osób trzecich.
Wszelkie udzielone zgody mogą zostać cofnięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Klienta, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez LECHIT Filip Topolski tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić LECHIT Filip Topolski i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez LECHIT Filip Topolski przez czas niezbędny do wykonania umowy a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@elixia.pl lub listownie pod adres siedziby Firmy.
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.